#9300

https://shopcuimia.com - Nick Nhiều Tướng - SKIN Rẻ
560,000 ATM
700,000 CARD

Rank : Kim Cương

Tướng: 97

Skin : 139

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản