Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 65
Skin: 66
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 53
Skin: 54
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ

Garena trắng, liên kết được facebook mới

Dư 34k vàng

Tướng: 62
Skin: 72
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ

Garena trắng, liên kết được facebook mới

Đã mở ssm30

Tướng: 80
Skin: 97
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 76
Skin: 79
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 40
Skin: 37
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 25
Skin: 14
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 70
700,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 2
Skin: 1
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 0
700,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 4
Skin: 1
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 0
700,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 1
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 0
700,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 4
Skin: 1
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 0
700,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 20
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 90
750,000 đ