Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 57
Skin: 56
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 103
Skin: 122
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 108
Skin: 131
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 77
Skin: 75
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook
Tướng: 60
Skin: 47
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Cúp, Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 96
Skin: 116
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 84
Skin: 130
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
550,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 40
Skin: 26
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 86
500,000 đ
Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 6
Skin: 1
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 0
500,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
500,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 82
Skin: 119
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 85
Skin: 105
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ