Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 1
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
650,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 1
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
170,000 đ
Garema trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 6
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
650,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
650,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
650,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 10
Skin: 5
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
170,000 đ