Trắng Thông Tin
Tướng: 19
Skin: 4
Rank: Bạc
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 43
Skin: 45
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Tướng: 55
Skin: 52
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Trắng Thông tin
Tướng: 21
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Trắng Thông tin
Tướng: 83
Skin: 84
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
550,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 8
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 0
350,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 13
Skin: 5
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 0
350,000 đ
Tướng: 45
Skin: 40
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 63
Skin: 58
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 89
400,000 đ
Tướng: 39
Skin: 36
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Tướng: 34
Skin: 32
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Tướng: 89
Skin: 93
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ