GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 400k
Tướng: 90
Skin: 126
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 480k
Tướng: 82
Skin: 102
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 520k
Tướng: 118
Skin: 148
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 200
Tướng: 70
Skin: 105
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 480
Tướng: 83
Skin: 131
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 880
Tướng: 84
Skin: 175
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 360
Tướng: 80
Skin: 126
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 360
Tướng: 42
Skin: 61
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 160
Tướng: 50
Skin: 61
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 360
Tướng: 82
Skin: 112
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 560
Tướng: 83
Skin: 150
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 280
Tướng: 86
Skin: 121
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ