Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 102
Skin: 154
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 81
Skin: 90
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 74
Skin: 105
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
270,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 105
Skin: 147
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 112
Skin: 196
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 100
Skin: 136
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 84
Skin: 127
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 108
Skin: 181
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng:
Skin:
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 91
Skin: 144
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 113
Skin: 183
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 77
Skin: 97
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,250,000 đ