Trắng Thông Tin
Tướng: 61
Skin: 69
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Tướng: 74
Skin: 83
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Trắng Thômg Tin
Tướng: 25
Skin: 18
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 9
500,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 41
Skin: 37
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Tướng: 22
Skin: 33
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 78
450,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 85
Skin: 86
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
550,000 đ
Tướng: 80
Skin: 96
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
550,000 đ
Skin Triệu Vân Hiếm
Tướng: 53
Skin: 63
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Tướng: 67
Skin: 61
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Violet mèo, yorn ttnt
Tướng: 59
Skin: 64
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Trắng Thông Tin, Đã mở ssm26
Tướng: 32
Skin: 25
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 88
350,000 đ
Tướng: 69
Skin: 77
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ