Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 79
Skin: 112
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 70
Skin: 88
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 83
Skin: 117
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 64
Skin: 73
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
220,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 67
Skin: 72
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
220,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 65
Skin: 54
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 50
Skin: 50
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 74
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 55
Skin: 73
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 51
Skin: 33
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 77
220,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 67
Skin: 89
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
900,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 78
Skin: 110
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 61
Skin: 97
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ