Garena trắng thông tin
Tướng: 25
Skin: 25
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 89
300,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 47
Skin: 48
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 43
Skin: 38
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 67
Skin: 51
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 33
Skin: 41
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 91
Skin: 141
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 47
Skin: 48
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
800,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 77
Skin: 86
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
Garena trắng thômg tin
Tướng: 37
Skin: 19
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 34
Skin: 16
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 89
300,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 88
Skin: 108
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
1,300,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 97
Skin: 104
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ