Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 12
Skin: 7
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
900,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 14
Skin: 11
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 87
Skin: 85
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 84
Skin: 74
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 21
Skin: 20
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 63
200,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 5
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 1
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 13
Skin: 13
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
600,000 đ
Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 7
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
170,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
170,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
170,000 đ