Trắng Thông Tin
Tướng: 34
Skin: 44
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Tướng: 31
Skin: 25
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 51
Skin: 57
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
550,000 đ
Tướng: 91
Skin: 122
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
900,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 53
Skin: 50
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 87
400,000 đ
Tướng: 65
Skin: 76
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 34
Skin: 12
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 9
500,000 đ
Tướng: 44
Skin: 49
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 89
500,000 đ
Trắng thông tin
Tướng: 36
Skin: 25
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 38
Skin: 34
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 39
Skin: 9
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 33
Skin: 33
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ