Dư 178k vàng, garena trắng Ép được facebook mới
Tướng: 50
Skin: 65
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 64
Skin: 50
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 43
Skin: 35
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 44
Skin: 41
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 80
150,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 42
Skin: 32
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
220,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 42
Skin: 52
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 63
Skin: 57
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 30
Skin: 24
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
170,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 34
Skin: 24
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 60
450,000 đ
Garena trắng thômg tin
Tướng: 109
Skin: 170
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
900,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 113
Skin: 210
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,300,000 đ
Garena trắng, ép được facebook mới
Tướng: 87
Skin: 103
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ