Garena trắng thông tin
Tướng: 49
Skin: 42
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 28
Skin: 27
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 66
500,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 62
Skin: 67
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 33
Skin: 29
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 86
300,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 68
Skin: 62
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 69
Skin: 59
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng thông rin
Tướng: 39
Skin: 38
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 58
Skin: 69
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
270,000 đ
2 Skin veres, Garena trắng thông tin
Tướng: 46
Skin: 55
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 34
Skin: 33
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 81
Skin: 83
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 60
Skin: 57
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ