Garena trắng thông tin
Tướng: 29
Skin: 18
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 51
Skin: 45
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
900,000 đ
Garena trắng thômg tin
Tướng: 95
Skin: 101
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 83
Skin: 87
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 34
Skin: 18
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
800,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 39
Skin: 19
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 39
Skin: 24
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 32
Skin: 21
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, liên kêt được facebook mới
Tướng: 90
Skin: 118
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 67
Skin: 51
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 33
Skin: 41
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 91
Skin: 141
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ