GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 560k
Tướng: 101
Skin: 158
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 720k
Tướng: 100
Skin: 147
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
900,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 520k
Tướng: 100
Skin: 116
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 560k
Tướng: 46
Skin: 74
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 280k
Tướng: 92
Skin: 110
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 280k
Tướng: 92
Skin: 104
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 800k
Tướng: 28
Skin: 29
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo:520k
Tướng: 87
Skin: 137
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 600k
Tướng: 100
Skin: 128
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
750,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 520k
Tướng: 76
Skin: 122
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 520k
Tướng: 88
Skin: 121
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 480k
Tướng: 105
Skin: 147
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ