Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 41
Skin: 56
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 49
Skin: 49
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 34
Skin: 19
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 83
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 53
Skin: 47
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 27
Skin: 21
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 36
Skin: 26
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 68
270,000 đ
Garena trắng ép được favebook mới
Tướng: 7
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
500,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 68
Skin: 62
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 69
Skin: 59
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
2 Skin veres, Garena trắng thông tin
Tướng: 46
Skin: 55
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 34
Skin: 33
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 81
Skin: 83
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ