Có tướng liliana, Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, ép được facebook mới
Tướng: 13
Skin: 10
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 85
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 4
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 5
Skin: 1
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 60
70,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 5
Skin: 1
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 60
70,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 45
Skin: 54
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 73
550,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 80
Skin: 106
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 25
Skin: 20
Rank: Bạc
Bậc Ngọc: 71
450,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 1
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
650,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 8
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 20
Skin: 10
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ