Tướng: 40
Skin: 35
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Trắng thông tin
Tướng: 16
Skin: 6
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 68
500,000 đ
Tướng: 86
Skin: 97
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
550,000 đ
Trắng thông tin
Tướng: 41
Skin: 49
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 60
Skin: 63
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
Tướng: 80
Skin: 91
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
550,000 đ
Tướng: 80
Skin: 84
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 80
Skin: 90
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Tướng: 46
Skin: 39
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Tướng: 81
Skin: 90
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 11
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 0
350,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 15
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 68
350,000 đ