Trắng Thông Tin
Tướng: 82
Skin: 102
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Tướng: 70
Skin: 69
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Tướng: 63
Skin: 64
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 57
Skin: 75
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
550,000 đ
Tướng: 55
Skin: 53
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Tướng: 61
Skin: 57
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Tướng: 90
Skin: 89
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 47
Skin: 38
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 85
350,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 33
Skin: 45
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Tướng: 70
Skin: 63
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 41
Skin: 43
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 67
Skin: 69
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ