Garena trắng thông tin
Tướng: 42
Skin: 37
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 61
320,000 đ
Garena trăngd, Ép được facebook mới
Tướng: 30
Skin: 22
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 63
Skin: 81
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
550,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 47
Skin: 45
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 87
200,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 44
Skin: 42
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 57
Skin: 60
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook
Tướng: 40
Skin: 38
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 44
Skin: 49
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
220,000 đ
Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 35
Skin: 30
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 73
150,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 33
Skin: 30
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 86
350,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 64
Skin: 71
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 39
Skin: 40
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ