Dư 32k vàng, Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 1
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
600,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 1
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
600,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 8
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 0
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
250,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 8
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
600,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 8
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
600,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 1
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
600,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 5
Skin: 0
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 15
Skin: 9
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 14
Skin: 11
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 50
Skin: 33
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ