Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 67
Skin: 107
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 41
Skin: 49
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 43
Skin: 54
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 63
Skin: 84
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 67
Skin: 51
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 73
Skin: 69
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
220,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 81
Skin: 80
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 56
Skin: 72
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 51
Skin: 50
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 52
Skin: 57
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
220,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 55
Skin: 80
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 79
Skin: 91
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ