Garema trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 6
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
650,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
650,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
650,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 10
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 8
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 10
Skin: 5
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 31
Skin: 35
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 93
Skin: 120
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ