Garena trắng thông tin
Tướng: 56
Skin: 80
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 30
Skin: 37
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 66
300,000 đ
Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 95
Skin: 118
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
800,000 đ
Garena trắng, ép được favebook mới
Tướng: 49
Skin: 59
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 55
Skin: 62
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 40
Skin: 30
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 55
Skin: 58
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 60
Skin: 62
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
320,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 12
Skin: 10
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 65
550,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 14
Skin: 12
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
700,000 đ