Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 11
Skin: 7
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 67
Skin: 69
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Garena trắng, Ép được facebooo mới
Tướng: 43
Skin: 33
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 64
Skin: 63
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 64
Skin: 59
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 40
Skin: 49
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 94
Skin: 135
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
900,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 1
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
650,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 9
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
650,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 1
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
170,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 1
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
170,000 đ