Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 63
Skin: 59
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 74
220,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 71
Skin: 69
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 68
Skin: 100
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 79
Skin: 108
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 1
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
650,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 12
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 8
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 12
Skin: 7
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 12
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 20
Skin: 10
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ