Garena trắng thông tin
Tướng: 41
Skin: 24
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 22
Skin: 11
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 82
700,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 41
Skin: 26
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
800,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 71
Skin: 55
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 42
Skin: 36
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 58
450,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 87
Skin: 96
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
900,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 51
Skin: 53
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
800,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 28
Skin: 23
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 65
Skin: 77
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 32
Skin: 5
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 11
Skin: 6
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 63
650,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 32
Skin: 19
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 83
450,000 đ