Tướng: 74
Skin: 71
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 80
Skin: 80
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 101
Skin: 104
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
800,000 đ
Trắng Thông Tin, Ngọc Siêu Đẹp
Tướng: 88
Skin: 117
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
900,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 82
Skin: 82
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Tướng: 75
Skin: 105
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
Tướng: 94
Skin: 75
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Tướng: 70
Skin: 70
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 85
600,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 32
Skin: 16
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 59
Skin: 64
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 82
Skin: 85
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 41
Skin: 28
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 87
200,000 đ