Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 5
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 52
Skin: 36
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 50
Skin: 39
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
220,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
500,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
400,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
400,000 đ
Garena trắng, Ép được fCebook mới
Tướng: 54
Skin: 75
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 63
Skin: 58
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 80
Skin: 98
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 71
Skin: 80
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 62
Skin: 84
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ