Trắng thông tin
Tướng: 36
Skin: 25
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 84
500,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 55
Skin: 50
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Trắng thông tin
Tướng: 30
Skin: 11
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Trắng thông tin
Tướng: 17
Skin: 5
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 80
350,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 29
Skin: 28
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 37
Skin: 28
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Trắng thông tin
Tướng: 37
Skin: 36
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 41
Skin: 42
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 27
Skin: 33
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 80
400,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 38
Skin: 26
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Trắng Thông Tin
Tướng: 49
Skin: 66
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
370,000 đ
Tướng: 84
Skin: 101
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ