GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 480k
Tướng: 92
Skin: 122
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 560k
Tướng: 114
Skin: 202
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 480k
Tướng: 101
Skin: 177
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 480k
Tướng: 116
Skin: 194
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 320k
Tướng: 60
Skin: 73
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 680k
Tướng: 117
Skin: 189
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 320k
Tướng: 95
Skin: 112
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 560k
Tướng: 84
Skin: 115
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 400k
Tướng: 57
Skin: 85
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 360k
Tướng: 112
Skin: 145
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 360k
Tướng: 46
Skin: 76
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 400k
Tướng: 100
Skin: 177
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ