Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 30
Skin: 23
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 90
Skin: 151
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
800,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 93
Skin: 134
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 84
Skin: 132
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 43
Skin: 42
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
220,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 44
Skin: 46
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 85
150,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 49
Skin: 48
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 40
Skin: 47
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 72
220,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 22
Skin: 23
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 84
150,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 24
Skin: 23
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 90
Skin: 144
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ

Flo seven + tinh hệ

Garena trắng, Ép được facebook mới

Tướng: 88
Skin: 134
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ