Garena trắng thông tin
Tướng: 98
Skin: 134
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 36
Skin: 26
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 68
250,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 40
Skin: 26
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 86
400,000 đ
Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 6
Skin: 1
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 0
400,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 85
Skin: 105
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 42
Skin: 35
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 63
Skin: 57
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Garena trắng, ép được facebook
Tướng: 34
Skin: 38
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 86
250,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 39
Skin: 37
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 52
Skin: 46
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 42
Skin: 37
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 61
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook
Tướng: 40
Skin: 38
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ