Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 83
Skin: 122
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 92
Skin: 116
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 81
Skin: 116
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng, ép được facebook mới
Tướng: 92
Skin: 138
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 113
Skin: 172
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 80
Skin: 122
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 112
Skin: 195
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 73
Skin: 110
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 115
Skin: 187
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 93
Skin: 126
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 101
Skin: 139
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 87
Skin: 99
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ