Garena trắng thômg tin
Tướng: 95
Skin: 101
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 34
Skin: 18
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
800,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 39
Skin: 19
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 39
Skin: 24
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
Garena trắng, liên kết được facebook mới
Tướng: 22
Skin: 11
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 82
500,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 11
Skin: 6
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 63
500,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 31
Skin: 21
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng thông tjn
Tướng: 37
Skin: 11
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 27
Skin: 4
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 25
Skin: 18
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 78
500,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 33
Skin: 11
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 21
Skin: 11
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 87
500,000 đ