Garena trắng thông tin
Tướng: 37
Skin: 39
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 36
Skin: 26
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 65
350,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 42
Skin: 26
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 87
Skin: 110
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 98
Skin: 134
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
750,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 26
Skin: 20
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 69
850,000 đ
Cúp, Garena trắng thông tin
Tướng: 45
Skin: 44
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 69
300,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 53
Skin: 39
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 43
Skin: 36
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 31
Skin: 15
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 56
Skin: 63
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
270,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 52
Skin: 31
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ