Garena trắng thông tin
Tướng: 24
Skin: 19
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 71
400,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 34
Skin: 19
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 36
Skin: 21
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 27
Skin: 10
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 98
400,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 36
Skin: 18
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 23
Skin: 20
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 69
350,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 44
Skin: 22
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 25
Skin: 18
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 83
500,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 16
Skin: 7
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 70
450,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 37
Skin: 11
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 41
Skin: 29
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 29
Skin: 11
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ