Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 8
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 17
Skin: 9
Rank: Bạc
Bậc Ngọc: 62
250,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 11
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
250,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 40
Skin: 23
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 68
120,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 48
Skin: 56
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 24
Skin: 18
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 77
150,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 44
Skin: 344
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 17
Skin: 11
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 68
400,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 14
Skin: 10
Rank: Bạc
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 35
Skin: 27
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 60
800,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 20
Skin: 22
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 19
Skin: 11
Rank: Bạc
Bậc Ngọc: 70
100,000 đ