Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 8
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 14
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
600,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 8
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 8
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 26
Skin: 27
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 85
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 7
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 7
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 6
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 6
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 13
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 13
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 13
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ