GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 200k
Tướng: 15
Skin: 9
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
250,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 280k
Tướng: 14
Skin: 10
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo:  160k
Tướng: 12
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 160k
Tướng: 12
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 160k
Tướng: 12
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 360k
Tướng: 9
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
450,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 480k
Tướng: 33
Skin: 26
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 73
600,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 280k
Tướng: 11
Skin: 26
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 120k
Tướng: 7
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 90
150,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 120k
Tướng: 7
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
150,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 120k
Tướng: 7
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
150,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 120k
Tướng: 6
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
150,000 đ