GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 640
Tướng: 28
Skin: 27
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
800,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 400
Tướng: 35
Skin: 51
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo:200
Tướng: 6
Skin: 1
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
250,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 160
Tướng: 49
Skin: 54
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 320
Tướng: 20
Skin: 18
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 160
Tướng: 24
Skin: 19
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 160
Tướng: 23
Skin: 15
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
GARENA trắng thông tin
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 120
Tướng: 53
Skin: 77
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
150,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 400
Tướng: 25
Skin: 26
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 360
Tướng: 27
Skin: 28
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 320
Tướng: 30
Skin: 26
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 280
Tướng: 14
Skin: 11
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ