Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 11
Skin: 9
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 8
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
100,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng:
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 607
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 32
Skin: 31
Rank: Bạc
Bậc Ngọc: 90
150,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 26
Skin: 30
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 7
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
100,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 5
Skin: 4
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 60
50,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 7
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
70,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 7
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
70,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng:
Skin: 7
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 604
50,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 7
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
100,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 11
Skin: 9
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
100,000 đ