Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 15
Skin: 10
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
120,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 8
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
250,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 7
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
250,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 13
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
250,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 7
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
250,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 36
Skin: 56
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
80,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 47
Skin: 26
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
900,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 6
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
150,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 6
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
150,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 12
Skin: 11
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
700,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 12
Skin: 11
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
700,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 12
Skin: 11
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
700,000 đ