Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 15
Skin: 11
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 8
Skin: 5
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 8
Skin: 5
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 8
Skin: 5
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 15
Skin: 10
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
450,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 7
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 7
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 12
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 12
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 12
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 12
Skin: 7
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
400,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 46
Skin: 44
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
800,000 đ