GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 360k
Tướng: 12
Skin: 7
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
450,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 360k
Tướng: 12
Skin: 7
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
450,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 320k
Tướng: 12
Skin: 7
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
400,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 240k
Tướng: 12
Skin: 9
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 400k
Tướng: 18
Skin: 12
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 360k
Tướng: 9
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
450,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 400k
Tướng: 8
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
500,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 360k
Tướng: 22
Skin: 14
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 320k
Tướng: 30
Skin: 22
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 480k
Tướng: 21
Skin: 14
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 87
600,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 400k
Tướng: 9
Skin: 7
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
500,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 320k
Tướng: 13
Skin: 19
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ