Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 20
Skin: 20
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 12
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
150,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 12
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
150,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 12
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
150,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 33
Skin: 14
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 89
700,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 51
Skin: 60
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 66
Skin: 65
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 61
Skin: 67
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 13
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
100,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 6
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 13
Skin: 7
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 13
Skin: 9
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
250,000 đ