Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 13
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 34
Skin: 25
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 14
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
400,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 14
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 14
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 14
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 13
Skin: 7
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
120,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 13
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 13
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 21
Skin: 29
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 15
Skin: 11
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 15
Skin: 11
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ