Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 17
Skin: 17
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 8
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 8
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 8
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 8
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 40
Skin: 35
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 16
Skin: 11
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 22
Skin: 18
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 60
400,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 21
Skin: 12
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 72
400,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 20
Skin: 16
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 25
Skin: 17
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
Garena trắng, Ép được Facebook mới
Tướng: 14
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
450,000 đ