Garena trắng, Ép được facebook mới

Có tướng krixi và liliana, Dư 45k vàng
Tướng: 8
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới

Có tướng ryoma và liliana, Dư 19k vàng
Tướng: 8
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
500,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới

Có tướng liliana, Dư 45k vàng
Tướng: 8
Skin: 5
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
250,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới

Có tướng lauriel lubo, Dư 42k vàng
Tướng: 8
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
500,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới

Có tướng liliana lubo Dư 42k vàng
Tướng: 9
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
450,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới

Có tướng lili, Dư 14k vàng
Tướng: 9
Skin: 6
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
250,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới

Có tướng richter Dư 38k vàng
Tướng: 11
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
100,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới

Có tướng richter Dư 38k vàng
Tướng: 11
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
100,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới

Có tướng Airi, Dư 38k vàng
Tướng: 7
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
150,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới

Có tướng raz Dư 45k vàng
Tướng: 13
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
100,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới

Có tướng raz Dư 45k vàng
Tướng: 13
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
100,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới

Có tướng raz Dư 45k vàng
Tướng: 13
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
100,000 đ