GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 480k
Tướng: 65
Skin: 104
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 400k
Tướng: 12
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
500,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 160k
Tướng: 8
Skin: 5
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 160k
Tướng: 8
Skin: 5
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 160k
Tướng: 7
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 160k
Tướng: 7
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 64k
Tướng: 8
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
80,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 64k
Tướng: 8
Skin: 4
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
80,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 400k
Tướng: 12
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
500,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 400k
Tướng: 12
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
500,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 400k
Tướng: 12
Skin: 8
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
500,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 160k
Tướng: 12
Skin: 7
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
200,000 đ